REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIETNAM FACTORY

Address: Số 9 đường Đông Tây, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Thủy Nguyên, Hải Phòng